dilluns, 13 d’agost de 2012

Més encara sobre la reutilització de dades

Ja hem parlat en aquest bloc en algunes ocasions sobre la reutilització de dades públiques i la possibilitat d'elaborar amb elles productes d'informació que responguin a necessitats d’algun col·lectiu. L'entrada d'avui recull diverses informacions recents sobre el tema.

Versió en valencià del portal de dades obertes del govern central
Per un cantó, recordem el portal de la Generalitat de Catalunya: Dades obertes Gencat: http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes. I ara també, el paral·lel espanyol: Datos.gob.es: http://www.datos.gob.es/datos/.

Des de tots dos portals es fomenta l'ús d'aquests recursos i es dóna accés al catàleg de les dades disponibles. Es poden fer cerques directes o per categories (per matèries, per formats de les dades, per organisme productor...).

Continuem amb una presentació de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya, feta per la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió:

Dades obertes a Catalunya [en línia]. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, maig 2012. 64 p. <http://www.slideshare.net/gencat/dades-obertes-a-catalunya-12827091>. [Consulta: 2 agost 2012].

Es tracta d'una presentació (tipus PowerPoint) amb les dades més significatives sobre la naturalesa de les dades obertes, les possibilitats de negoci que representen, una explicació del portal de la Generalitat i exemples reals de reutilització duts a terme tant amb dades obertes de la Generalitat, com també d'àmbit espanyol i internacional. També s'assenyalen les tendències de futur.

En el mateix sentit divulgatiu, però amb més extensió, val la pena conèixer la publicació que comentarem tot seguit. El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el d’Hisenda i Administracions Públiques són els editors d'una guia adreçada als organismes públics de l'Estat per tal de facilitar l'aplicació del decret que desenvolupa la llei sobre reutilització de dades d'origen públic.


Guía de aplicación del real decreto 1495/2011 por el que se desarrolla la ley 37/2007 sobre Reutilización de la información del sector público [en línia]. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junio 2012. 85 p.
<http://datos.gob.es/datos/sites/default/files/PLANCISP-GRD-07.3.4.doc>. [Consulta: 2 agost 2012].

(Que dos ministeris s'ocupin d'un assumpte... vol dir que és molt important, o que no ho és tant?) Que calgui una publicació de 85 pàgines per explicar l'aplicació d'un decret que desenvolupa una llei pot donar a entendre que les disposicions legislatives potser no són gaire clares. Però en aquest cas no és una només una explicació del text en si, sinó que s'hi incorporen altres normatives relacionades, i s'expliquen bones pràctiques portades a terme per algunes administracions.

Tot i que la publicació s'adreça als productors de les dades públiques, crec que la seva consulta pot ser també útil als possibles usuaris. S'explica el procediment per posar a disposició pública la informació reutilitzable, els responsables dels processos, el tractament que cal donar a la informació, etc.

Un detall que m'ha emocionat de la publicació (a mi, que de sempre m'han agradat les obres de consulta) és que disposa d'un índex analític de matèries! (p. 84). No és gens habitual que les publicacions modernes comptin amb aquesta eina de recuperació de la informació, que tan útil resulta, crec jo. Cal felicitar els editors de l'obra. (Fa una mica lleig l'entrada «El papel de la Administración» ordenada a la E; però ningú no és perfecte.)

Mes coses. Per a aquells que tinguin un interès que vagi més enllà de la simple curiositat, recomanaria la consulta d'un número d'El profesional de la información (vol. 20, n.º 3, mayo-junio 2011) que té la part monogràfica dedicada al nostre tema: «Información de las administraciones públicas». Hi trobem articles divulgatius, d'assaig sobre aspectes tècnics, d'experiències concretes i casos d'èxit, etc. Com sempre, una revista a tenir molt en compte. Consultable des del campus de la UB o bé des de la intranet Col·legi, si ja som col·legiats.

Una altra font d'informació per a qui tingui interès en el tema són els materials disponibles d'una jornada que va tenir lloc el passat 26 de juny de 2012: Encuentro Aporta: Iniciativas Open Data en España, que va ser organitzada pels dos ministeris implicats en el tema: el d’Industria, Energía i Turisme, i el d’Hisenda i Administracions Públiques.

L'encontre s'estructurà en quatre taules rodones en què es debateren les estratègies per tirar endavant la cosa, es presentaren experiències concretes dutes a terme per administracions, etcètera. Des d'aquesta pàgina es dóna accés al programa, a una nota de premsa, a les presentacions de molts dels ponents (a Slideshare) i a vídeos de les sessions (a Youtube): http://datos.gob.es/datos/?q=saber-mas/eventos/encuentro2012

La posada a disposició de tothom de les dades generades per les administracions té diverses ramificacions. Una d'aquestes són els resultats dels treballs de recerca que han estat finançats amb fons públics. En relació a això, una notícia recent que té rellevància per als investigadors en general, per al públic, però també especialment per als bibliotecaris: la Unió Europea ha establert que, a partir del 2014, els productes de les investigacions finançades per programes de la Unió hauran d'estar disponibles per al públic en general. D'aquesta manera es vol facilitar la transferència de la recerca cap a tots els beneficiaris i interessats en general.

Doncs bé, algú haurà de preparar els repositoris, indicar els autors com han de lliurar els materials, supervisar que hagin estat ben descrits per a la seva ulterior recuperació, etcètera.

Aquí veureu una nota de premsa de la Comissió:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

I aquí la disposició legal corresponent:

«Recomendación de la Comisión de 17 de julio de 2012 relativa al acceso a la información científica y a su preservación» [en línia]. Diario oficial de la Unión Europea, L 194 (21.7.2012), p. 39-43. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:ES:PDF>. [Consulta: 3 agost 2012].

Exactament en la mateixa direcció, el Govern britànic ha regulat que, igualment a partir de 2014, el resultat de les investigacions finançades amb fons públics han d'estar disponibles per tothom: http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx

Ja per anar acabant, voldria comentar una altra notícia relativament recent. El Síndic de Greuges de Catalunya va publicar el març de 2012 un informe sobre l'accés dels ciutadans a la informació pública:

El dret d’accés a la informació pública [en línia]: informe extraordinari. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya, 2012. 38 p. <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3151/Informe%20acces%20informacio%20publica%20def.pdf>. [Consulta: 16 jul. 2012].

Disculpeu la llargada de l'entrada. El tema dóna de si des del punt de vista professional, per als bibliotecaris. Estic segur que seguirem parlant d'aquesta qüestió en el futur.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada