dijous, 28 de març de 2013

Panorama de l'emprenedoria a Espanya

La Fundación Iniciador (http://www.iniciador.com/), creada a Madrid el 2007 amb la intenció de posar en contacte emprenedors i fomentar l’activitat emprenedora, organitza trobades mensuals en diferents ciutats espanyoles. Això li ha permès comptar amb una xarxa força àmplia de persones (més de 20.000) que han participat en alguna ocasió en alguna de les seves activitats. Aprofitant en part aquests contactes han elaborat un informe prou complet de la situació de l’emprenedoria a Espanya.
Observatorio de clima emprendedor [en línia]. 2012. [Madrid]: Fundación Iniciador: Sage, [2012]. 33 p. <http://iniciador.com/files/2012/12/OCE_2012-WEB.pdf>. [Consulta: 25 març 2013].
Aquesta és la segona edició d’aquest estudi, que és elaborat conjuntament amb Sage (http://www.sage.es/) (distribuïdor de programari per a empreses petites i mitjanes). El treball s’ha realitzat a partir de 700 entrevistes telefòniques, efectuades aleatòriament per tot Espanya (amb les correccions oportunes) durant el setembre de 2012 entre el total de 56.000 autònoms donats d’alta els anys 2010 i 2011 i a 156.000 empreses petites i mitjanes creades els mateixos anys al nostre Estat.

A partir dels resultats de l’enquesta es pot afirmar que el 63 % dels autònoms són homes. La gran majoria (el 74 %) comencen l’emprenedoria entre els 25 i els 44 anys. La principal raó que porta a una persona a emprendre un negoci és la manca d’oportunitats en el mercat laboral: el 37 % dels enquestats donen aquest motiu. Les raons que van a continuació són l’autorealització personal (19 %) i ser el propi cap (17 %). Des que sorgeix la idea fins que s’obre el negoci passa menys d’un any en el 69 % dels casos.

Es pregunta sobre els ajuts que han rebut i com han trobat finançament. Pel que fa a la quantitat necessària, el 47 % dels autònoms han necessitat entre 10.000 i 50.000 euros. El 23 %, menys, i el 21 %, més. La jornada laboral de vuit hores només la poden complir el 17 % dels autònoms que han contestat l’enquesta. Tota la resta hi dediquen més hores.

Pel que fa al salari que obtenen en comparació a la feina anterior, només el 12 % declara que és superior. Un altre 12 % diu que guanya el mateix que abans, i el 59 % diu que guanya menys que abans.

Es pregunta també sobre la manca de coneixements detectats. Les àrees més esmentades, amb no gaire diferència entre elles, han estat: màrqueting, gestió interna, informàtica, comptabilitat.

Es demana l’opinió sobre els factors que són importants per a l’èxit. I si creuen que els poders públics fomenten l’emprenedoria (el 92 % pensa que no). Els obstacles principals que dificulten la creació d’una empresa són: la manca de finançament (30 %), les càrregues fiscals (28 %) i la incertesa sobre el futur (17 %). Es demana tot seguit les millores que l’Administració hauria d’introduir per a la bona marxa dels emprenedors, tant de caràcter financer com fiscal.

Mirant el got mig ple, es demana als enquestats què consideren que és el millor de l’emprenedoria. Les respostes amb més percentatge són: el fet de treballar per a un mateix (37 %), l’autorealització personal (33 %), ser el propi cap (26 %) i la llibertat o independència (16 %). En canvi, pel cantó dolent, el pitjor de ser emprenedor és la quantitat d’hores que cal esmerçar-hi (el 37 % dels que contesten responen això), les preocupacions de la feina (26 %) i temes econòmics (el risc del patrimoni personal, 11 %; la manca de liquidesa, 11 %, i els impostos, 10 %).

Tot i aquest estudi s’ha elaborat fa pocs mesos (el setembre de 2012), encara no s’havia promulgat el decret del Govern central, publicat al BOE del 23 de febrer de 2013:
Espanya. «Real decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo» [en línia]. Boletín oficial del Estado, n.º 47 (23 feb. 2013), p. 15.219-15.271. <http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf>. [Consulta: 26 març 2013].
Són 53 pàgines (més dues pàgines més d’errors i errates, publicades el 28 de febrer).  Per a un coneixement més àgil, n’hi ha un resum amb les dades més significatives, preparat per la Moncloa aquí: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/64DB4A9C-1F2B-4D5C-884F-E701A85D0556/229937/Apoyoalemprendedor.pdf

Desconeixem l’eficàcia d’aquestes darreres mesures; el desig de tots és que la gent amb iniciativa es trobi amb els mínims inconvenients administratius per tirar endavant una empresa. Però crec que el secret de l'èxit es troba en la idea inicial, que ompli una necessitat no coberta. I en això els bibliotecaris hem de ser capaços de tenir inventiva.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada