dilluns, 31 de desembre del 2012

La Facultat ha canviat de nom

Aquest blog, que modestament pretén entretenir i il·lustrar els estudiants actuals, els joves bibliotecaris i el públic en general, desitja avui fer una excursió en el temps per comentar els canvis de nom que la Facultat ha experimentat en els seus quasi cent anys d'història.
Alumnes de tercer curs de l'Escola de Bibliotecàries, amb Jordi Rubió (1933).
Font: http://www.ub.edu/bid/16estivi.htm


Principalment extrec les dades de la publicació d’Assumpció Estivill:

Estivill Rius, Assumpció. Una mirada retrospectiva [en línia]: de l'Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: 1915-2005. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2006. [56] p. <http://www.ub.edu/biblio/docs/cataleg.pdf>. [Consulta: 21 des. 2012]. ISBN 84-475-3071-X.

Quan el nostre centre fou creat per la Mancomunitat de Catalunya, l’octubre de 1915, fou batejat com a Escola Superior de Bibliotecàries, nom que alternava amb una variant més curta: Escola de Bibliotecàries.

Al període de la dictadura de Primo de Rivera (1924-1930) els ensenyaments s’integraren en una institució d’un abast més ampli: Escuela Superior de la Mujer, que pertanyia a la Diputació de Barcelona.

Durant el període de la Generalitat Republicana, del 1930 al 1939, es tornà als orígens: Escola de Bibliotecàries.

Quan Espanya canvià de règim amb la victòria del bàndol franquista, el 1939, la llengua castellana fou l’única oficial, de manera que ens diguérem Escuela de Bibliotecarias. Aquesta denominació perdurà fins a les acaballes del règim, el 1974, en què es catalanitzà i es modificà en Escola de Bibliologia.

Arribem ja a l’època moderna: quan el 1982 definitivament els nostres estudis havien estat reconeguts oficialment dins de la universitat –gràcies en bona part a la iniciativa dels professionals catalans– ens passàrem a dir Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació. Fins aleshores el títol que obtenien els alumnes que acabaven era atorgat per la Diputació de Barcelona: tenia molt de prestigi social, però cap oficialitat universitària. A partir del 1982 l’Escola continuava essent de la Diputació, però era un centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

De seguida incloguérem dins de la nostra denominació el qui fou l’ànima de la institució: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació.

La integració plena a la universitat, com un centre més, no s’esdevé fins el 1997. A partir d’aquesta integració perdérem del nostre nom en Jordi Rubió i ens tornàrem a dir Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació.

Un parell d’anys més tard, el 1999, quan començàrem a impartir la llicenciatura de segon cicle de Documentació, ens convertírem en facultat, i adoptàrem el nom que portem fins ara: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Serà aquesta la darrera denominació?

A l’Estat espanyol la majoria de centres universitaris on s’imparteixen els nostres ensenyaments han anat canviant el nom. La majoria van començar com a escoles universitàries de Biblioteconomia i Documentació. Quan es va implantar la llicenciatura de documentació van passar-se a anomenar facultats de Biblioteconomia i Documentació. En algunes universitats, però, no es va arribar mai a crear un centre propi per als nostres estudis. Amb el pas dels anys i el descens de matrícula, moltes facultats han incorporat nous ensenyaments i han ampliat l’abast temàtic del seu nom. El mapa actual és el següent:

Alcalá de Henares: Facultad de Filosofía y Letras (només hi imparteixen la llicenciatura de Documentació, en període d’extinció)

Barcelona-UAB: Facultat de Ciències de la Comunicació (només hi imparteixen la llicenciatura de Documentació, en període d’extinció)

Barcelona-UAB: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (hi imparteixen el màster d’Arxivística i Gestió de Documents)

Barcelona-UB: Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Barcelona-UOC: Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

La Corunya: Facultad de Humanidades y Documentación

Extremadura: Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

Granada: Facultad de Comunicación y Documentación

Lleó: Facultad de Filosofía y Letras

Madrid-Carlos III: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

Madrid-Complutense: Facultad de Ciencias de la Documentación

Múrcia: Facultad de Comunicación y Documentación

Salamanca: Facultad de Traducción y Documentación

Saragossa: Facultad de Filosofía y Letras

València: Facultat de Geografia i Història


Com podeu comprovar, la Facultat de la UB és l’últim centre universitari a Espanya amb un nom format exclusivament amb la denominació de la nostra àrea de coneixement. Fins quan?

dijous, 27 de desembre del 2012

Manquen estudiants? Busquem-ne els motius

Com potser sabreu, al grau d’Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona hem sofert una davallada en el nombre de matriculacions, fins al punt que no es cobreixen totes les places que s’ofereixen (120 places de nou accés cada curs). Aquest bloc va néixer a partir d’aquesta inquietud, amb l’afany de contribuir a donar a conèixer la professió de bibliotecari, per tal que les inscripcions al grau augmentessin.

Així, en aquest bloc es donen a conèixer la varietat de perfils professionals a què dóna peu el grau d’Informació i Documentació, tant les feines tradicionals, com la de bibliotecari, com també les més modernes, com la de community manager. També hem volgut transmetre les bondats de la nostra professió (en totes les seves manifestacions) i els èxits socials que assoleixen els diversos serveis que portem a terme.

Aquest mal nostre de la baixa matrícula també el pateixen d’altres carreres, amb les quals compartim el fet que els qui l’acaben obtenen ràpidament feina, i feina ben gratificant. És el cas de les enginyeries relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, que a Catalunya, en els darrers deu anys, han vist disminuir la matrícula un 46 %: de 4.193 estudiants matriculats el curs 2001-2002, han passat a 2.278 el curs 2009-2010 (informació extreta de les p. 9-10 de la publicació que comentarem tot seguit).

Avui ens fem ressò d’un treball que estudia els motius que fan que els estudiants de secundària i batxillerat no es decideixin per les carreres «típicament anomenades de ciències». El nostre grau d’Informació i Documentació no és una carrera «típicament anomenada de ciències», però crec que la lectura d’aquest estudi ens pot donar una mica de llum sobre la nostra mancança d’estudiants.

En una entrada anterior ja vaig fer referència a un altre estudi sobre la poca matrícula en la nostra àrea: http://bib-doc.blogspot.com.es/2011/10/el-futur-vist-des-daustralia.html.

Coberta del treball ressenyat
Factors influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics i matemàtics [en línia]: visió dels estudiants de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. [S.l.]: Everis: e-Motiva, [2012]. 102 p. <http://www.everis.com/catalonia/WCLibraryRepository/Factors%20influents%20eleccio%20estudis%20CTM.PDF>. [Consulta: 23 des. 2012].
Estudi realitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La motivació que l’ha fet possible és la constatació que any rere any disminueix el nombre d’estudiants de les carreres «de ciències». Aquesta tendència no és només a Catalunya, sinó arreu del món.

Un primer moment de la vida de l’estudiant en què aquesta davallada es produeix és el moment que l'alumnat d’ESO han de triar la modalitat de batxillerat a cursar. En els darrers deu anys (de 2001 a 2009), el nombre d’estudiants que trien la modalitat de Ciències i Tecnologia ha disminuït un 19 %.

El paràgraf següent de l’estudi el podríem subscriure, prèvia adaptació al nostre àmbit:
«Ens trobem, per una banda, amb un interès creixent per la ciència i la tecnologia [en la societat en general] i una indústria amb una demanda no satisfeta de professionals que troben bona feina amb facilitat, i per l’altra, una caiguda sostinguda en el nombre d’estudiants que opten per un itinerari CTM [científic, tecnològic i matemàtic]. La pregunta, doncs, és obligada: per què?» (p. 10)
Nosaltres podríem afirmar, en paral·lel, que ens trobem, per una banda, amb una importància cada vegada més gran a la societat actual (a l’Administració, a les empreses, entre la ciutadania) de la gestió de la informació i la documentació, i unes possibilitats professionals molt àmplies, tant clàssiques com innovadores i, per l’altra, una caiguda sostinguda del nombre d’estudiants que opten pel nostre grau. Per què?

Com que aquest fenomen no és pas local ni tampoc d’avui en dia, ja s’han endegat altres estudis a una escala àmplia, que han arribat a determinades conclusions. Diversos estudis –citats a la p. 10 de l’informe i a la bibliografia final, amb 20 entrades– apunten com a causes possibles d’aquesta davallada: els plans d’estudis d’aquestes carreres, la metodologia docent, la formació del professorat, el seu coneixement de les noves sortides professionals, i la imatge social de les professions d’aquest àmbit.

Però els estudis publicats fins ara no han tingut en compte una visió que sí que contempla el treball que comentem: l'opinió dels joves protagonistes. Interessant perspectiva.

Els objectius d’aquest treball són:
 • Conèixer les variables que més influeixen en la manca de vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els alumnes.
 • Conèixer els elements clau del procés d’elecció d’itinerari formatiu i professional dels estudiants: criteris, moments crítics, agents i factors que més hi influeixen.
 • Contribuir a focalitzar els esforços i enriquir les possibles vies d’actuació per potenciar aquestes vocacions.
Per portar-lo a terme s’ha dut a terme primer de tot un coneixement del context: la situació de les assignatures estudiades als plans d’estudis, s’ha comparat la realitat catalana amb altres contextos geogràfics, etc. Tot seguit s’han mantingut entrevistes amb 19 experts i professionals implicats (els seus noms són citats en un annex) i amb grups d’estudiants des de tercer d’ESO fins a segon de batxillerat. Finalment s’ha adreçat un qüestionari a una mostra representativa de l’alumnat (les preguntes del qual es troben en un annex).

Pel que fa al qüestionari, cal tenir en compte que el total de centres existents a Catalunya (que imparteixin ESO i almenys un grup de batxillerat) és de 661, amb un total de 297.720 estudiants matriculats. La mostra, estratificada, s’adreçà a un total de 4.704 estudiants (2.666 d’ESO, 1.066 de batxillerat científic i 972 d’altres batxillerats), de 32 centres (que són citats en un annex).

Dels aspectes analitzats en el qüestionari n’hi ha uns quants que ens agradarà de conèixer:
 • Quina seria la decisió [sobre els estudis post-ESO]? (en el moment de l’enquesta)
 • Qui influeix en la decisió? Qui més o qui menys? Família, tutors, professors, amics...
 • Informació... (de qui es rep, per quins canals o activitats, claredat, utilitat,…):
  • ...sobre els itineraris
  • ...sobre les carreres universitàries
  • ...sobre les sortides professionals
 • Què o qui t’ajudaria a prendre una millor decisió?
 • Imatge de les carreres i professions CTM
Un detall metodològic: en cap moment de l’estudi s’esmenta les dates en què s’ha portat a terme; però hi ha bibliografia citada del 2012, per tant hem de pensar que és ben actual.

Si passem a les dades més significatives aportades pel treball, constatem que el 33 % dels estudiants d’ESO que contesten l’enquesta declaren ser partidaris d’escollir batxillerat (o cicles formatius de grau superior) de caire científic, mentre que un 51 % opten per altres opcions i un 16 % encara no ho saben segur (p. 27 i següents).

Un apartat que crec que és interessant per a nosaltres és el que pregunta sobre els motius existents per a l’elecció d’estudis. Els alumnes van respondre les següents motivacions principals (p. 32 i següents):
 • «Exercir la professió desitjada» (69,4 %); 
 • «Fer la carrera desitjada» (65,6 %); 
 • «Contingut del estudis» (56,5 %); 
 • «Continuar estudiant sigui com sigui» (62,3 %); 
 • «Guanyar molts diners» (56,9 %); 
 • «Trobar feina amb facilitat» (5,1 %); 
 • «El prestigi dels estudis» (50,9 %).
A partir d’aquestes dades podem inferir que el fet que la nostra professió i la nostra carrera no siguin prou conegudes és el factor principal de la manca d’èxit del nostre grau. Si acceptem això, convindrem que el que convé és dur a terme accions per fer-nos més visibles a la societat.

Un altre aspecte demanat a l’estudi que estem comentant és les influències que han rebut els alumnes per prendre la seva decisió (p. 34 i següents). Reprodueixo els agents principals:
 • «Pares» (58,9%); 
 • «Informació d´Internet» (42,3 %); 
 • «Tutors/es» (34,7 %); 
 • «Germans/es» (33,0 %), 
 • «Programes vistos a TV» (31,5 %); 
 • «Amics / amigues» (30,6 %); 
 • «Xerrades informatives, taules rodones...» (26,2 %); 
 • «Professionals en exercici» (25,6 %).
Aquesta informació ens dóna pistes molt clares dels destinataris, els canals i els mitjans amb què hem de dur a terme les nostres accions divulgatives.

Un altre apartat de força interès és el que demana factors que podrien haver ajudat els alumnes a prendre una millor decisió de formació futura (copio només alguns dels factors) (p. 37).
 • «Més informació sobre les sortides professionals» (56,9 %); 
 • «Parlar amb professionals en exercici» (48,0 %); 
 • «Visitar empreses o institucions» (43,9 %); 
 • «Parlar amb estudiants universitaris» (42,4 %).
Crec que podríem prendre aquest guió com l’esquelet d’un pla d’acció.

Passant ja al capítol de les conclusions, en voldria destacar alguna que, amb les oportunes adaptacions, ens podríem aplicar a Informació i Documentació (p. 80).
«5.7 Reptes per a l’increment de vocacions CTM. A partir dels resultats de l’estudi, s’identifiquen quatre grans reptes per l’increment de vocacions en l’àmbit CTM:
 • Incrementar l’interès i la motivació per les CTM a l’educació primària i fer més atractives les matemàtiques, tecnologia, física i química a l’ESO.
 • Millorar l’orientació sobre els estudis CTM a l’ESO. A banda de la tasca de les famílies cal potenciar la influència positiva dels tutors, orientadors, visites, etc. 
 • Aconseguir tant a la primària com a l’ESO trencar l’efecte pigmalió autolimitant sobre CTM (“tu no ets capaç”) i potenciar el gust per aprendre CTM, fomentar el cercle “m’agraden; se’m donen bé; em sento capaç”.
 • Aconseguir canviar l’estereotip masculí dels estudis d’Enginyeries i Informàtica. Fer més visibles els models i referents de dones en aquests àmbits.»

Si intentem traslladar aquests reptes al nostre camp veurem que el primer és molt difícil d’aplicar, tenint en compte que no hi ha cap assignatura a primària ni a ESO que estigui relacionada directament amb la nostra carrera. El segon repte sí que el podríem assumir perfectament. Els dos darrers no s'apliquen, en el nostre cas. A tot això s’hi suma l’estat molt millorable en què es troben les biblioteques escolars...

Tenim feina, tots plegats!

dijous, 20 de desembre del 2012

Nova responsabilitat: encarregat de repositori institucional

Gràcies a les tecnologies, cada vegada tenim la sort de comptar amb més repositoris institucionals, tant a les universitats com en d’altres organitzacions de recerca o professionals, que recullen i difonen els treballs creats pel personal del centre.


Sobre aquest tema hi ha força bibliografia, que ara no ve a tomb comentar.  Qui hi estigui interessat ho té molt fàcil; només cal que faci un seguiment d'aquesta publicació:
Bailey, Charles W., Jr. Institutional repository bibliography [en línia]. Houston: Digital Scholarship, 2009-   . <http://www.digital-scholarship.org/irb/irb.html>. [Consulta: 17 des. 2012].

Parlo avui de repositoris arran de la publicació fa poc temps d’un article de revista que presenta les funcions i responsabilitats i les necessitats formatives dels bibliotecaris que se’n fan càrrec. Perquè, com és lògic, les biblioteques de les institucions solen ser els òrgans que en tenen cura.
Simons, Natasha; Richardson, Joanna. «New roles, new responsibilities [en línia]: examining training needs of repository staff». Journal of Librarianship and scholarly communication, vol. 1, issue 2 (2012), 16 p. <http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss2/7/>. [Consulta: 17 des. 2012].
Les dues autores pertanyen a la Griffith University, que es troba a Nathan, Austràlia. El seu treball es basa en una enquesta enviada a 238 responsables de repositoris institucionals d’Austràlia i Nova Zelanda, la qual va ser resposta per 85 persones (el 37,3 % del total). Constaten que el 85 % dels que responen no han rebut cap formació específica per fer la feina que fan, sinó que han après el que cal amb la pràctica, a la feina. Entre les temàtiques que desitjarien ser formats hi ha qüestions com ara la gestió de drets d’autor, gestió de projectes i normes d’interoperabilitat.

I és que un repositori és molt més que un magatzem on s’acumulen fitxers per evitar la seva desaparició... És una eina que ha de servir per fer avançar la ciència. Per tant, convé que els treballs dispositats –i, cada vegada més, les dades en brut obtingudes en projectes de recerca que s'hi aboquen– siguin fàcilment disponibles per qualsevol estudiós o ciutadà que les vulgui trobar.

A les competències tradicionals dels bibliotecaris, com ara l’organització de la informació, la indexació, l’elaboració de resums, s’hi sumen en aquest cas unes altres: la gestió de drets d’autor, la capacitat de trobar aliances entres els investigadors, tècniques de digitalització, formats de la informació, etc.

Els repositoris porten feina: quasi la meitat dels que van respondre l’enquesta dediquen tot el seu temps laboral a tasques relacionades directament amb el respositori de la seva institució. Però és una feina ben agraïda, que permet l'accés permanent, les 24 hores del dia, des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa, d'aquell article que busques, de la tesi que t'inspira, del treball que necessites...

dimarts, 18 de desembre del 2012

Valors compartits pels bibliotecaris d'arreu

S'acaba de publicar un article de revista que fa referència a un tema «de la professió», cosa de la qual ens ocupem en aquest bloc.
Foster, Catherine; McMenemy, David. «Do librarians have a shared set of values? [en línia]: a comparative study of 36 codes of ethics based on Gorman's Enduring values». Journal of Librarianship and Information Science, vol. 44 (2012), p. 249-262. <http://lis.sagepub.com/content/44/4/249.full.pdf+html>. [Consulta: 16 des. 2012]

  
Els autors, estudiant de doctorat i director d’un màster, respectivament, a la universitat escocesa de Strathclyde, analitzen comparativament els codis deontològics bibliotecaris de 36 països (de tots els continents: des de França, Portugal i Itàlia, fins a Botswana, Japó i Filipines; no hi és Catalunya, ni tampoc Espanya –que crec que no disposa de codi deontològic) per descobrir el mínim comú.

Com a punt de partida es tenen en compte una sèrie de valors establerts per Michael Gorman el 2000:
 • l’administració de recursos, 
 • el servei, 
 • la llibertat intel·lectual, 
 • el racionalisme, 
 • l'alfabetització i l'aprenentatge, 
 • l'equitat d'accés als coneixements registrats i 
 • la informació, la privacitat i la democràcia
Com a resultat s’ha trobat que, de mitjana, els codis coincideixen en cinc dels vuit valors establers per Gorman:
 • el servei, 
 • la privacitat, 
 • l'equitat d'accés als coneixements i 
 • la llibertat intel·lectual.
Uns bons valors professionals que farem bé de mantenir entre les noves generacions d’estudiants del grau.

Vegeu una altra entrada que tracta del codi ètic professional en aquest bloc:
http://bib-doc.blogspot.com.es/search/label/codi%20deontol%C3%B2gic


Com a anècdota direm que la biblioteca de la universitat on són adscrits els dos autors, University of Strathclyde, és on es va crear el magnífic recull selectiu de recursos BUBL link: catalogue of Internet resources (http://bubl.ac.uk/), avui en dia malauradament sense continuïtat en el manteniment.

dijous, 13 de desembre del 2012

Beques RedEmprendia per a nous emprenedors

Aquesta entrada va destinada als estudiants de cursos avançats del grau, a estudiants de màster o doctorat i a exalumnes en general, que tinguin idees d'aplicacions, projectes o propostes amb un component tecnològic, que puguin esdevenir realitzables com a empresa.


L'entitat anomenada RedEmprendia (Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas) ha convocat, com en anys anteriors, el «Programa RedEmprendia nuevos emprendedores: aprendiendo a emprender».

Va adreçat a persones emprenedores que tinguin pensat transformar el seu projecte en empresa. Els guanyadors portaran a terme una estada formativa d'entre 2 i 3 mesos en alguna empresa ja consolidada situada en un altre país, entre febrer i octubre de 2013.

El termini per optar-hi acaba el 21 de desembre de 2012! O sigui que si ens interessa, ens hem d'afanyar.

Les sol·licituds s'han de fer arribar per mitjà de la pàgina web del programa, que esmento més avall; però serà revisada i validada per cada universitat d'on se sigui estudiant o exestudiant.

En el cas de la Universitat de Barcelona, la persona de contacte és Ignasi Heras (http://es.linkedin.com/in/iheras) del Parc Científic. A ell li podeu fer arribar qualsevol dubte, si és el cas. Aquest és el seu correu electrònic: iheras[arrova]pcb.ub.cat

Per a més detalls del programa i accés al formulari de participació, vegeu:
http://www.redemprendia.org/servicios/nuevos-emprendedores-aprendiendo-a-emprender/%28id%29/2201

dimarts, 11 de desembre del 2012

El teu negoci en una piulada

L’empresa madrilenya Tugestionline, que ofereix serveis de comptabilitat i suport a la gestió a empreses (sobretot a autònoms i a empreses petites), ha convocat un concurs d’idees: «Tu negocio en un tweet»:
https://www.tugestionline.com/tunegocioenuntweet/index/


El premi per al guanyador, 25.000 euros en metàl·lic. I els 10 finalistes podran utilitzar gratuïtament els serveis de Tugestionline durant un any.

La particularitat d’aquest concurs (com es pot intuir pel títol) és que les idees s’han de presentar exclusivament per mitjà d'una piulada; és a dir, en 140 caràcters. El termini per participar-hi acaba el 30 de desembre de 2012.

Els detalls de la participació i el mecanisme de selecció dels finalistes i del guanyador, els podreu veure resumits en aquest vídeo, d'un minut i mig de durada: https://www.tugestionline.com/tunegocioenuntweet/como-participar/

Les idees que ja s’han presentat estan visibles (cosa que pot servir de font d’inspiració); més d'una té relació directament amb temes d'informació i documentació. Per ara n’hi ha més de 400 en total!

A veure qui seran els afortunats...

dimarts, 4 de desembre del 2012

Ecos de la taula rodona del Col·legi sobre perfils professionals

Fa ja dos mesos (el 27 de setembre de 2012) es va celebrar, tal com ja havia anunciat en aquest bloc, una taula rodona sobre perfils professionals, organitzada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Aspecte de la sala. Fotografia del Col·legi, disponible a Flickr
Malauradament no vaig poder assistir a la trobada, tal com hauria estat el meu desig, perquè en aquella hora tenia classe. Tot i no poder-ne parlar en primera persona, tinc ganes de deixar-ne un comentari i de recollir algunes de les idees que s’hi van exposar, ja que la matèria del debat és un dels temes principals d’aquest bloc. Per sort, disposem del vídeo de la sessió, de dues hores de durada, que es troba disponible en l'enllaç que menciono més avall.

Cal dir que l’assistència a l’acte fou nombrosa i molt participativa. Una part de les intervencions varen ser crítiques amb l’actuació del Col·legi en relació a la convocatòria per cobrir la plaça de la Direcció de la Biblioteca de Catalunya.

Està disponible a Storify la recopilació de piulades que va provocar aquest interessant debat. Ho trobareu ací:
http://storify.com/cobdc/bibliotecaris-documentalistes-perfils-professional?awesm=sfy.co_n9hQ&utm_content=storify-pingback&utm_campaign=&utm_source=t.co&utm_medium=sfy.co-twitter

I aquí una crònica, al bloc de l'Observatori Professional del Col·legi, a càrrec de Yolanda Vinyals:
http://www.cobdc.net/observatori/mercat-laboral/professio-i-perfils-professionals-una-ressenya-sobre-la-taula-rodona-del-cobdc/

En aquesta entrada hi ha disponible el vídeo de la sessió, de dues hores de durada, on qui hi estigui molt interessat podrà veure i escoltar totes les intervencions.
dimarts, 20 de novembre del 2012

300 missatges, 30.000 visites

Aquest que esteu llegint és el missatge número 300 d’aquest bloc. El nombre de visites comptabilitzades des del seu començament s’apropa a les 31.000, cosa que significa una mitjana de poc més de 100 visites per entrada, i això m’ha semblat motiu d'agraïment i de celebració.


L'entrada que ha rebut més visites va publicar-se el 9 de febrer de 2012: «La carrera de bibliotecari a La Riera (serial de TV3)» i la següent, del «Biblioteca pública: menys tasques tècniques i més relacions públiques».El nombre total de comentaris rebuts ha estat, fins ara, de 203. A tots els agraeixo una altra vegada la seva participació, i animo a tots els lectors a deixar l’opinió en allò que creguin convenient.

Els lectors habituals d'aquest bloc hauran notat una disminució en el ritme de publicació d'entrades des de fa un temps. Cal dir, en relació a això, una novetat molt interessant, que sens dubte ha d'interessar els seguidors d'aquest bloc.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes va obrir, el passat 16 de juliol un bloc amb una temàtica molt pròxima al nostre. Des d'aquí recomano vivament que en feu un seguiment si esteu interessats en els temes relacionats amb la professió.


Observatori professional: http://www.cobdc.net/observatori/, un nou canal de comunicació, que vol deixar constància dels fets principals que s'esdevenen en la nostra professió. Les entrades s'agrupen en aquestes categories: Emprenedoria, Mercat laboral, Oportunitats de feina, Perfils professionals i Visibilitat.

Tot i que s’han sentit algunes veus crítiques enfront de determinades actuacions de l’actual Junta, cosa legítima i esperable en un col·lectiu que ja comença a ser gran, no hi ha dubte que darrerament el nostre Col·legi ha dut a terme –o ha reforçat– diverses accions en favor dels bibliotecaris. I des de l’òptica d’aquest bloc, que va néixer per defensar i promoure la figura i la visibilitat dels bibliotecaris, voldria destacar:
Seguim...

dimarts, 6 de novembre del 2012

Candidats bibliotecaris

Les pròximes eleccions per al Parlament de Catalunya, del 25 de novembre de 2012, no són unes eleccions com unes altres. Totes les eleccions són importants, naturalment, però de vegades n’hi ha que es fan «perquè toca», no desperten gaire emoció, bé perquè els resultats ja es preveuen a l’avançada, bé perquè no s’albiren gaires sorpreses.


No és el cas de la pròxima convocatòria. Tot i que els sondeigs vaticinen una àmplia victòria de Convergència i Unió, hi ha un fet que és present als comentaris dels cafès o a les tertúles dels mitjans de comunicació: el desig de convocar un referèndum o una consulta sobre l’autodeterminació de Catalunya, que podria desembocar un dia en la constitució de Catalunya com un nou estat d’Europa.

Hi haurà gent que ho veurà clar i d’altres que no tant; hi haurà gent a favor i gent en contra... En aquest bloc no solem parlar de política i tampoc no ho farem ara. Aquesta introducció només serveix per situar el que volem presentar, un cas més de visibilitat de la professió en un escenari social.

Per ocupar els 135 escons del Parlament de Catalunya es presenten 2.401 candidats, agrupats en 62 llistes distribuïdes en les quatre circumscripcions electorals, que corresponen a les quatre províncies. Com és de suposar, entre tanta gent hi deu haver, molt probablement, algun bibliotecari... Nosaltres n’hem detectat diversos; però segurament que se’ns en deu haver escapat algun altre. Demanem disculpes a l’avançada i ens comprometem a actualitzar aquesta notícia si tenim coneixement d’altres col·legues que formin part d’alguna candidatura.

No pretenem pas amb aquesta investigació decantar el vot dels nostres lectors! Més aviat presentem aquestes dades com a pura anècdota, com a senyal de la normalitat amb què els bibliotecaris participem de la vida democràtica de la nostra societat, un dels valors que més defensem, tal com proclamen els dos primers articles del nostre codi deontològic:

«Art.1 La pràctica professional dels bibliotecaris-documentalistes es basa en el respecte de la llibertat intel·lectual i en la defensa del dret d'expressió de qualsevol opinió en el marc de convivència democràtica i de respecte als drets humans.»
«Art.2 Els bibliotecaris-documentalistes no faran cap mena de discriminació per raó d'origen, edat, idees, sexe, conviccions religioses, polítiques o qualsevulla altra diferència.»
Vegeu la resta del codi en aquest enllaç: http://www.cobdc.org/collegi/codi_deontologic.html

Tot seguit esmentem els candidats que hem detectat, per odre alfabètic del primer cognom, com tenim per costum:
 • Merche Cervera Alfaro, núm. 37 del partit Pirates de Catalunya per la circumscripció de Barcelona. Actualment està acabant la diplomatura a la Facultat.
 • Anna Cornet Casals, núm. 34 del mateix partit i circumscripció. Treballa al departament de documentació d’El Periódico.
 • Lourdes Esteve i Arnau, núm. 9 pel Partit dels Socialistes de Catalunya a la demarcació de Lleida. És la directora de la Biblioteca Comarcal Sant Agustí de la Seu d'Urgell. 
 • Amèlia Foraster Serra, núm. 29 del Partit Animalista contra el Maltractament Animal per Barcelona. Responsable dels ensenyaments del nostre àmbit a la Universitat de Vic.
 • Enric Pineda Traïd, núm. 2 del partit Pirates de Catalunya per la circumscripció de Girona. Diplomat per la Facultat el 1999, actualment és responsable de Desenvolupament Tecnològic a la Fundació Josep Laporte.  
 • Elisenda Sala i Ponsa, núm. 30 de Solidaritat Catalana per la Independència. Diplomada per la UB, no s'ha dedicat professionalment al nostre àmbit.
 • Núria Segú Ferré, núm. 2 pel Partit dels Socialistes de Catalunya per la circumscripció de Tarragona. És la candidata amb un perfil més «polític»: és regidora de l’Ajuntament de Valls des de 1995, fou delegada de la Generalitat a la província de Tarragona (el 2006) i és diputada al Parlament de Catalunya des de 1999 (en les tres darreres legislatures).

Molta sort a tots!

dijous, 4 d’octubre del 2012

El videocurrículum: nova carta de presentació

Avui en dia que la imatge té tanta importància en la comunicació humana, s'està estenent la pràctica d'adjuntar al currículum tradicional, en paper, una presentació personal en vídeo.


Des del punt de vista de l'empleador que ha de seleccionar una persona entre diversos currículums prometedors, tenir aquesta informació complementària pot ser important per acabar-se de decidir.

Perquè està clar que els títols acadèmics són importants (són una mena de «certificats» emesos per una autoritat competent que asseguren l'assoliment d'una sèrie de coneixements i habilitats). Igualment ho és l'experiència acreditada (una manera molt segura d'adquisició de competències pràctiques). Però queda encara una altra faceta decisiva a l'hora de seleccionar una persona: la seva actitud i els seus valors.

Les actituds i els valors es poden intuir de la lectura atenta d'un currículum i de la carta que l'acompanya; però sens dubte que la possibilitat de veure en persona el candidat aporta una gran quantitat d'informació al respecte. Per això es fan les entrevistes de feina, també.

Així doncs, els estudiants matriculats a la UB, tenen ara una oportunitat d'aprendre les bases per realitzar un videocurrículum. Es tracta del taller «El videocurrículum: una nova eina», organitzat pel Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB, dins de la sèrie el Club de Feina.


Dia: 8 d'octubre de 2012
Hora: 13 h
Lloc: Facultat de Belles Arts (sala d'actes)

Cost: gratuït


Aquí veureu altres sessions futures del Club de Feina, centrades totes en l'àmbit de la búsqueda de feina:
http://www.ub.edu/sae/orientacio/clubdefeina-monografics.htm

Aprofitem!

dimecres, 26 de setembre del 2012

L’emprenedoria s’aprèn, també a la universitat

En una entrada anterior d'aquest bloc vaig fer referència a algunes iniciatives encaminades a despertar l’esperit emprenedor entre la mainada. Però naturalment que a la universitat també es pot continuar amb aquesta tasca.


I no solament en ensenyaments d’economia i empresa. Penso que –entre d’altres àmbits professionals– els bibliotecaris i els futurs bibliotecaris que acaben el grau o algun dels màsters relacionats amb les nostres professions poden plantejar-se de materialitzar en forma de negoci una idea que respongui a una necessitat relacionada amb l'accés a la informació, la gestió de la documentació o la presa de decisions.

Aquesta és la finalitat de la I Jornada d’Innovació Docent en Emprenedoria Universitària, que té un subtítol ben precís: «L’orientació dels treballs de final de grau i final de màster a la creació d’empreses».

Tindrà lloc el proper dilluns 8 d’octubre de 2012 a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), en horari complet: de 9.15 a 18 h. Hi parlaran, entre d’altres, Esther Hormiga (coordinadora del màster de Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica, de la UB), Jaume Valls (director de la Càtedra d’Emprenedoria de la UB) i Xavier Triadó (professor al grau d’Informació i Documentació i membre del Departament d’Economia i Organització d’Empreses).


Després del dinar tindrà lloc una taula rodona amb un títol suggerent: «L’assessorament a estudiants amb vocació emprenedora: la visió d’estudiants, inversors i assessors».

La inscripció a la jornada acaba el proper 28 de setembre. És una activitat oberta tant a professors com a estudiants, i és d’assistència gratuïta. Les places són limitades. Us animeu?

Per a més informació, vegeu el cartell de la Jornada: http://www.ub.edu/catempren/images/Pdfs/jornada_catala.pdf


dimarts, 25 de setembre del 2012

Demà, sessió per a emprenedors tecnològics

Demà dimecres, 26 de setembre de 2012, tindrà lloc a La Salle Technova de Barcelona una sessió oberta a tots els interessats a crear una empresa en l’àmbit tecnològic. L’ojectiu: escoltar les seves propostes i rebre una assessoria ràpida per part d’experts.


L’activitat s’anomena Startup Pitch Bootcamp i està organitzada per Founder Institute, una entitat «acceleradora d’empreses emergents», que ofereix ajuda per posar en pràctica projectes empresarials. Tenen una implantació internacional i ofereixen una formació de quatre mesos. Aquest és el seu lloc web: http://www.fi.co/

L’acte de demà té caràcter obert i gratuït, si bé cal inscripció prèvia. Tindrà lloc al vespre, de 18.30 a 20.30 h. Primer hi haurà unes breus intervencions de tres emprenedors d’èxit: Martín Manent (director de Derecho.com), Joana Sánchez (presidenta d’Inesdi, Instituto de Innovación Digital de las Profesiones) i Tomás Diago (president de Softonic.com). Tot seguit, els emprenedors que ho desitgin tindran l’oportunitat de presentar breument la seva idea de negoci. Tota una oportunitat per aprendre!

S’hi pot apuntar qualsevol emprenedor o persones amb idees que puguin esdevenir un dia un negoci, sempre amb un fort component tecnològic.

En aquesta la pàgina hi ha més detalls de l’esdeveniment i el formulari d’inscripció: http://fi.co/e/1930

I fent clic aquí veure la font de la notícia.

Oportunitat d’aprenentatge i de contactes!


divendres, 21 de setembre del 2012

Geolocalització: possibilitat d'aplicacions

El proper 17 d'octubre de 2012 tindrà lloc una sessió breu (de 9 a 10.30 h), gratuïta, sobre geolocalització. 


Organitza l’acte el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (carrer d’Ausiàs Marc, 40, de Barcelona). Es tracta d’un òrgan de l’Administració molt actiu pel que fa a formació relacionada amb tecnologies i ús de la xarxa. En voldria destacar el Programa Compartim, que promou l'aprenentatge en gestió del coneixement mitjançant seminaris, jornades... Us convido que feu una ullada als materials penjats al seu lloc web si el tema us interessa.
La sessió del proper 17 d’octubre s’inscriu en una sèrie d’activitats anomenada Sessions web: petites xerrades especialitzades en temes relacionats amb Internet. La propera serà la sessió número 29. Aquí veureu la resta de temes tractats.


La de geolocalització serà portada per Jordi López Ramot, llicenciat en enginyeria informàtica, creador de Wikiloc (http://ca.wikiloc.com) i fundador i directiu de l’empresa Iogeo.com (http://www.iogeo.com).


Per a una primera aproximació de la geolocalització o georeferenciació, vegeu l’article a la Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Georeferenciaci%C3%B3. Una funció molt interessant per incorporar en molts projectes web que hàgim de desenvolupar o en els quals hàgim de col·laborar.

Més detalls de l‘acte els trobareu en aquest enllaç. Les places són limitades. Cal inscripció prèvia!

Fins la propera.


dijous, 20 de setembre del 2012

Els bibliotecaris a les enciclopèdies

No fa gaires dies es va donar a conèixer un projecte que està tirant endavant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: la participació de les biblioteques públiques del país en la creació de continguts a la Viquipèdia. Aquí hi ha la nota de premsa que ho explica: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=159566&idioma=0De fet no cal demanar permís a ningú per introduir articles nous a la Viquipèdia o editar els que ja hi ha: només és qüestió de voler-ho fer (i seguir les pautes de treball de la mateixa enciclopèdia). Però està molt i molt bé que des de les institucions es fomenti aquesta col·laboració de manera activa, i que els bibliotecaris assumim aquesta tasca com una part més de la nostra feina. Aquest és un bon exemple de treball en favor de la visibilitat de la professió!

Ara mateix a la versió catalana de la Viquipèdia hi ha molt poques entrades dedicades a biblioteques individuals del nostre país: em sembla que només hi apareixen una quinzena de biblioteques, com ara la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, la de Moià, les públiques de l'Estat de Lleida i Tarragona, etc.. Jo diria que totes i cadascuna de les biblioteques públiques hi podrien tenir cabuda (em baso en el fet que totes les estacions de metro de Barcelona hi tenen una entrada...). Naturalment, a més de les biblioteques públiques també hi han de ser les altres biblioteques singulars: Arús, Ateneu, Seminari Diocesà...

A banda de les biblioteques en si, a la Viquipèdia catalana hi manquen alguns articles relacionats amb el nostre món professional. I alguns que ja hi són mereixerien una actualització important. El que ve a continuació són idees per a noves entrades; però no pretén ser cap llista exhaustiva! Només alguns suggeriments!

Conceptes variats:
 • arquitectura de la informació
 • biblioteca
 • biblioteca escolar
 • dipòsit legal
 • directori (com a obra de consulta)
 • llegibilitat

Entitats catalanes o internacionals, vives o mortes:
 • Amic de Paper
 • FESABID
 • FID
 • Gremi de Llibreters de Catalunya
 • Liber (fira del llibre)

Professionals destacats:
L'altra gran enciclopèdia catalana en línia i d'accés gratuït, Enciclopèdia.cat ha incorporat recentment articles diversos relacionats també amb el nostre àmbit. Relaciono aquí uns quants que he trobat (tampoc vol ser cap llista exhaustiva):

Tot ajuda perquè la nostra professió sigui més coneguda i més visible! Convé que la informació sobre el món de les biblioteques (el món de la informació i la documentació) estigui tan present com pugui ser, a fi i efecte que l'impacte en la societat sigui el màxim possible i la nostra presència social, ben alta...

Entre tots ho farem tot!


dimecres, 19 de setembre del 2012

Aquest blog, finalista als Premis Blocs Catalunya

L’associació STIC.CAT (Societat de Tecnologia i Coneixement) va ser creada el 2008 amb uns objectius molt plausibles tots ells: Promoure i divulgar la societat de la informació i del coneixement, Afavorir el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències de base tecnològica, i moltes d’altres. Aquí podeu veure la seva pàgina web: http://www.stic.cat/que-es-stic/


Una de les activitats que des de 2008 porta a terme aquesta associació és la convocatòria dels Premis Blocs Catalunya, amb els quals es vol reconèixer la tasca duta a terme pels bloguers catalans. Els premis es concedeixen a diversos blogs, classificats en tres grans categories: personals, professionals i corporatius. Més informació a: http://www.stic.cat/premis-blocs-catalunya-2012/

Potser recordareu que en la convocatòria de l’any passat, d’entre els 24 blocs guardonats, hi figurava Bibarnabloc.cat, el blog de Biblioteques de Barcelona, http://bibarnabloc.cat/, com el millor blog de la categoria dels blogs corporatius.

El procediment del concurs comença amb un període de votacions populars, al final del qual queden classificats uns finalistes. Els guanyadors són triats finalment per un jurat, i la proclamació d’aquests guardonats té lloc en una gala solemne, oberta al públic en general, que se celebra cada any en una localitat diferent. Enguany aquesta festa tindrà lloc el proper divendres 5 d’octubre de 2012, a Reus.

Entre la llista dels 159 blogs seleccionats com a finalistes, ves per on, hi figura aquest humil bloc que esteu llegint, dins de la categoria dels blogs professionals. Comparteix aquesta sort amb altres blogs, molt millors des de tots els punts de vista. D'entre aquests, voldria destacar-ne alguns que tenen relació amb la tecnologia, els llibres, la cultura:

BCN cultura.cat: http://www.bcncultura.cat/
Blog amb recomanacions de música, cinema i llibres.

Bits catalans: bloc sobre tecnologia i Internet 2.0: http://www.bitscatalans.com/
Aquest «és un bloc sobre tecnologia i Internet. Parlem i opinem sobre les noves aplicacions d’Internet, TIC, dispositius mòbils, informàtica en general… Procurem informar d’una forma constant i ésser un referent en la informació tecnològica Catalana.»

Des del núvol, amb amor: quan Internet portava bolquers, ja tenia ordinador a casa: http://blogspersonals.ara.cat/desdelnuvolambamor/
D’aquest blog us transcriuré les primeres categories en què es troben classificades les seves entrades, que serveixen molt bé per fer-se càrrec de la seva interessant temàtica: «Característiques de l'emprenedor, Cooperació, Diplomàcia digital, Emprenedoria social, Estratègia, Finançament, Finançament en massa, General, Glocalització...»

La Gralla: http://lagralla.blogspot.com.es/
Blog de la Llibreria La Gralla, de Granollers, amb el qual donen a conèixer les activitats que organitzen, novetats bibliogràfiques, etcètera.

Living TIC, CAT, TIC, CAT...: http://livingticcat.blogspot.com.es/
El seu autor és Andreu Villanueva, que pertany a l’Equip d'Informació de la Gestió del Canvi, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Nosaltresllegim.cat: http://www.nosaltresllegim.cat/
Segons la presentació, aquest blog és un «espai per parlar de llibres, de novetats, de clàssics, de premis literaris o de recomanacions per a petits i grans.» Va començar el desembre de 2010.

Somdigitals.cat: Internet a Catalunya, un gran binomi: http://www.somdigitals.cat/
Aquest blog té com a «objectiu d’escriure de forma amena i rigorosa sobre les xarxes socials, les activitats que tenen lloc a la xarxa, els emprenedors, els bloguers, etc, i en general tot allò que té a veure amb Internet, sempre en clau catalana.»

Vols llegir: bloc del programa literari de Ràdio Nova, Vilanova del Camí (Anoia): http://volsllegir.blogspot.com.es/
El subtítol ho diu tot. Un blog dinàmic i ple de recomanacions literàries, notícies del sector editorial, etc.

Xip: xarxa d’innovació pública: http://www.xarxaip.cat/
Aquesta és la seva presentació: «Som un grup de professionals que ens hem decidit a organitzar-nos al voltant de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP). Treballem de valent per compartir projectes i bones pràctiques, coneixement, notícies i aprendre plegats de la nostra experiència i de la dels altres, i, al mateix temps, millorar i idear nous serveis amb els altres actors públics (ciutadania, proveïdors…). Volem encomanar-vos les nostres ganes d’irradiar idees, propostes i energia per al canvi a l’Administració.»

En cas que es produís algun esdeveniment totalment improbable, ja ho celebraríem adequadament.

Fins la propera!

dimarts, 18 de setembre del 2012

Liber, una cita obligada

Els mesos de setembre i octubre tenen lloc a Barcelona un conjunt d’esdeveniments relacionats amb el llibre que fan d'aquesta ciutat una capital cultural envejable. Diumenge passat va acabar la Setmana del Llibre en Català (http://www.lasetmana.cat/), cita que ja havíem anunciat en el seu moment en aquest bloc, i que sembla que enguany ha anat força bé.

Coincidint amb les festes de la Mercè (festa major de Barcelona) té lloc cada any la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern (http://www.gremillibrevell.cat/public.php?apd=101&orig=86&idioma=ca&email=) que enguany tindrà lloc del 21 de setembre al 7 d’octubre. Com sempre, a la part de baix del Passeig de Gràcia, desenes de parades posen a disposició del públic passavolant o interessat una munió de llibres, revistes i altres documents descatalogats. L’organitza el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.Però el motiu principal de l’entrada d’avui és el Liber, el tercer esdeveniment que properament es portarà a terme a casa nostra vinculat amb el món del llibre. El Liber se celebra cada any en seus alternatives: Barcelona i Madrid. Enguany toca a casa. Tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 2012. El lloc, el recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona (dins del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat).

Es tracta de «la trobada professional més gran de la indústria del llibre a Espanya i una de les més importants del món en llengua castellana», com diu el seu propi web: http://www.liber.es/ca/inici. I, per tant, un esdeveniment del tot recomanable.

Enguany, amb un inconvenient a destacar: el preu d’entrada, que són 25 euros. Això no havia passat mai, en el meu record. Altres anys, amb el registre previ com a professional (i aquesta categoria incloïa bibliotecaris, professors i estudiants de bibliotecari) teníem l'entrada gratuïta o a un preu simbòlic. És una llàstima el canvi de política dels organitzadors del certamen, perquè aquest fet segur que frenarà l’assistència de molts estudiants del grau d’Informació i Documentació –futurs bibliotecaris– i de molts joves bibliotecaris.

Més llàstima és encara si tenim en compte el que es perdran. A més de la possibilitat de fullejar les novetats, i especialment les novetats de les editorials institucionals, que arriben poc a les llibreries convencionals, durant els tres dies que se celebrarà aquest certamen tindran lloc una sèrie de xerrades i taules rodones d’un interès molt alt per a nosaltres.

El primer dia, 3 d’octubre, per exemple, en Miguel Jiménez, bibliotecari i director de l'Agencia Española del ISBN, dirigirà un taller sobre l’ISBN i els llibres digitals, a les 10.15 h. A la mateixa hora (quin estrès!) tindrà lloc una taula rodona amb un tema prometedor, que ha estat objecte de diverses entrades en aquest bloc: «Biblioteques i reutilització de la informació». Entre els ponents hi trobem una altra bibliotecària: Patricia Riera, responsable de la delegació de Cedro a Catalunya (els altres dos són Luis Collado, de Google España, i Gema Bueno, del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad Carlos III de Madrid.


D’entre les 16 propostes del dia 4 d’octubre, em crida l’atenció un taller titulat «Sense metadades no hi ha vendes» (a les 10.15 h), que dirigirà Jesús Peraíta, director de DILVE. Per no cansar-vos, em limitaré a destacar una altra taula rodona: «5 segles conservant i difonent llibres, i ara, què fem amb Internet?», que tindrà lloc a les 18 h i en la qual intervindran Eugènia Serra, nova directora de la Biblioteca de Catalunya, i Mar Pérez Morillo, cap del Servei Web de la Biblioteca Nacional de España, moderades per Montserrat Oliván, cap del Servei de Dipòsit Legal, de la biblioteca madrilenya. Totes elles bibliotecàries, òbviament.

El darrer dia, 5 d’octubre, destaca una taula rodona que començarà a les 10.15 h: «Bibliotecaris i editors: punts de trobada». Hi parlaran tres bibliotecaris i tres editors. Els bibliotecaris: Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Núria Altarriba, cap del Servei d'Accés i Obtenció de Documents de la Biblioteca de Catalunya, i Gerald Leitner, president de l'Action Group on EBLIDA's Campaign for e-Books. Els editors: Lluís Pastor, director general de l'Editorial UOC, Xavier Mallafré, director general del Grup 62, i Pedro de Andrés Romero, conseller d'Alianza Editorial. Moderarà la taula Teresa Fèrriz, del Col·legi.

El col·lectiu bibliotecari de Catalunya no és molt nombrós. És evident que no ens coneixem tots; però sí que ho és, segons la meva opinió, que sentim un cert sentiment de solidaritat i de pertinença entre nosaltres. Un futur bibliotecari i un jove bibliotecari que s'estigui obrint camí en el món laboral, crec que farà bé de conèixer altres col·legues que ocupen llocs de responsabilitat. I farà bé de fer-se conèixer, demostrar que s'és actiu, que s'està amatent a les novetats, que s'intenta estar al dia... Ara bé; 25 euros són 25 euros, d'això no hi ha dubte!


dilluns, 17 de setembre del 2012

Taula rodona sobre perfils professionals

El proper 27 de setembre de 2012, dijous, tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda una taula rodona que tractarà sobre un dels temes principals d’aquest bloc: els perfils professionals del bibliotecari.

Lloc de celebració de l'acte
És una activitat organitzada pel Col·legi, i es portarà a terme a la Biblioteca Sagrada Família de Barcelona (Provença, 480). El títol exacte de la taula rodona és «Bibliotecaris-documentalistes: perfils professionals i titulacions». Aquí hi ha l'anunci de la pàgina web del Col·legi: http://cobdc.org/aldia/2012/0912.html

Hi intervindran:
 • Mercè Muntada (presidenta del Col·legi) moderarà les intervencions.

Us animo a assistir-hi! Tant si encara sou estudiants com si ja heu acabat la carrera; tant si esteu cercant feina com si ja n’heu trobat, probablement us pregunteu coses com ara: «És adequada la formació oferta a la Facultat per a les demandes actuals del mercat?», «És normal que s’imparteixi el grau en dues universitats de Barcelona, si amb prou feines s’omple un grup?», «Què estan fent les institucions bibliotecàries per donar a conèixer el paper del bibliotecari entre les empreses?», «Com és possible que s'apuntin més estudiants a la Facultat, a la vista dels perfils professionals tan atractius que forma?» Per exemple.

Fins aviat!

divendres, 14 de setembre del 2012

Convocatòries de premis per a innovadors

Avui faig referència a unes convocatòries que podrien interessar aquells que us esteu plantejant de «buscar-vos la vida» mentre la situació econòmica del sector públic no es normalitzi. Es tracta de concursos que premien idees, i són oberts a qualsevol persona.


Per un cantó, els Premis Cre@tic a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de les tecnologies i la innovació. Va adreçat a emprenedors que vulguin posar en marxa una idea de negoci (han de ser projectes innovadors o tecnològics) i també a empreses constituïdes l’any 2012. Si la idea tira endavant, l’empresa s’ha d’instal·lar a la incubadora del TecnoCampus Mataró-Maresme.

El primer classificat rebrà 10.000 euros i un descompte del 50 % durant un any per ocupar espai a la incubadora. La data límit per presentar els projectes és el 22 d’octubre de 2012. Vegeu els criteris de selecció, la resta de premis i els detalls per participar-hi a: http://www.tecnocampus.cat/web/emprenedors/millor-iniciativa-empresarial

Un altre premi que pot ser interessant neix a la comarca d'Osona. Premsa d’Osona, S.A. (Prosa), l’empresa editora del diari El 9 nou, ha convocat el 1r Concurs d’Idees per a projectes que permetin desenvolupar noves activitats relacionades amb el món de la comunicació. En especial les que estiguin vinculades amb els camps de la producció, venda, intermediació i comercialització de nous productes.

El projecte guanyador obtindrà un premi de 3.000 euros i, en cas que s’executi, l’autor hi podrà participar accionarialment.Els treballs presentats hauran de tenir una extensió màxima de sis pàgines i hauran de contenir un pressupost i una simulació de comptes d’explotació previstos per als tres primers anys. La inversió màxima del projecte no podrà superar els 500.000 euros. Tots els projectes han de demostrar la seva viabilitat econòmica i és important que al costat de l’eficiència considerin la capacitat de generar negoci.

Les candidatures es poden presentar fins al dia 31 d’octubre. Vegeu-ne més detalls aquí:
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/25618/9_nou_convoca_concurs_d%E2%80%99idees_relacionat_amb_els

Encara voldria fer referència a un altre premi convocat des de València: XVIII Premios Bancaja Jóvenes Emprendedores, convocat per aquesta entitat financera. S'hi poden presentar tant empreses joves emplaçades al País Valencià, com projectes empresarials de qualsevol sector que presentin un pla d'empresa desenvolupat i coherent i s'hagin d'instal·lar al País Valencià.

En la modalitat de projectes hi ha deu premis de 6.000 euros, i cal fer arribar les propostes abans del 30 de setembre. A l'adreça següent hi ha més informació i la manera d'enviar les propostes: http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/premio-bancaja/premio-bancaja.aspx

A més, en aquest cas hi ha la relació de premiats d'anys anteriors (només inclou el nom del projecte i una brevíssima explicació).

I fins el 30 de setembre hi ha temps per presentar candidatures al premi de SEDIC: VII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e innovación. Es concedirà a la millor contribució a la qualitat i la innovació en iniciatives emprenedores en gestió d’informació. El premi consistirà en una peça artística.

A les bases de la convocatòria hi ha tots els detalls: http://www.sedic.es/premio_calidad-SEDIC-2012-convocatoria.asp

Per acabar, la mateixa SEDIC ha convocat un altre concurs que pot ser ben bé del nostre interès: SEDIC opentalent, «concurso de ideas innovadoras y tecnológicas» adreçat a emprenedors del sector de la gestió de la informació. Existeixen quatre línies de treball, a les quals s’ha d’emmotllar el projecte presentat.

El límit de presentació de propostes acaba el 14 d’octubre. La idea que rebi més vots rebrà un premi de 1.500 euros. A banda, diferents institucions poden emparar les idees presentades i acordar amb el concursant la realització del projecte. Vegeu tots els detalls a l’enllaç següent: http://212.92.53.216:81/opentalent/

Com veieu, d'oportunitats no en falten. Només cal exprimir el cervell...


dijous, 13 de setembre del 2012

Properes Jornades Catalanes de Documentació

Per ser un bon bibliotecari no n’hi ha prou amb el que ens ensenyen a la Facultat. La formació professional és un procés que dura tota la vida i que comporta una actitud activa del professional per posar-se al dia continuadament.Hi ha molts mitjans per no perdre pistonada en la capacitació professional: llegir revistes especialitzades, assistir a cursets, rebre les notícies del sector amb butlletins o llistes de distribució... Però un mecanisme «clàssic» i efectiu encara és l’assistència a jornades o congressos.

A Catalunya, els bibliotecaris tenim l’oportunitat cada dos anys de compartir amb els col·legues, d’escoltar els responsables dels sistemes, de participar a presentacions de bones pràctiques o de propostes d’actuacions... Aquesta oportunitat són les Jornades Catalanes de Documentació, organitzades pel Col·legi.

Enguany toca! Tindran lloc els dies 21, 22 i 23 de novembre de 2012, i seran allotjades per la Biblioteca de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans.

I ara, una dada molt interessant per als estudiants del grau que tinguin menys de 25 anys. Per a ells, el preu d’inscripció és de 25 euros (si es fa abans del 31 d’octubre).  És un preu molt especial, una petita inversió que permetrà veure i viure durant uns dies l’ambient professional que serà el teu, futur bibliotecari, d’aquí a pocs anys.

La tarifa per als col·legiats és de 75 euros (65 si s’està a l’atur).

Aquí trobareu més informació: http://www.cobdc.net/13JCD/

Jo m’hi apunto segur!

dimecres, 12 de setembre del 2012

Sembla que de feina, n’hi ha

Els titulats de la Facultat gaudeixen d’un servei gratuït que els pot resultar força útil a l’hora de trobar feina. Es tracta del SIOF (Servei d’Informació d’Ofertes de Feina). Consisteix en un butlletí electrònic de distribució setmanal que elabora amb molt d’encert en Rafel Serra, estudiant de màster i becari de suport de la Facultat, sota la direcció de la secretària, l’Anna Rubió.

No! No estem tan desesperats!
Fotografia: Mike Licht

En parlo avui perquè divendres passat es va distribuir el primer número del butlletí del SIOF d’aquest curs, amb les ofertes de feina actualment vigents. I en parlo perquè la quantitat i varietat d’ofertes localitzades em sembla prou destacable.

El total d’anuncis és de 14. Tots ells per treballar a Catalunya, excepte un per a Itàlia (una oportunitat per a exalumnes de la Facultat de gaudir d’una estada en pràctiques d’un any a l’Istituto Universitario Europeo) i una feina per a Mallorca. Dels de Catalunya, tots a l’àrea metropolitana, excepte un per a les terres de Lleida, un per al Vallès Occidental i un altre per a l’Oriental.

Del sector públic hi ha quatre anuncis (inclòs el de Florència), que busquen en total nou persones. Els deu anuncis que resten són, per tant, de l’àmbit de l’empresa privada. Entre aquests trobem peticions dels sectors següents: sanitat, informàtica (2), treball amb discapacitats (2), confecció, alimentació, editorial, mobiliari, agència de viatges.

Les funcions per a les quals es demana personal són: direcció de biblioteca pública, suport a la gestió documental (2), auxiliar de biblioteca, tractament tècnic de documentació, analista-community manager (3), bibliotecari en centre especialitzat, analista funcional, edició de material educatiu musical, responsable del web, responsable del contingut del web, becari en biblioteca de recerca.

Pel que fa a la quantia dels salaris oferts, aquesta dada només consta en quatre anuncis:

–12.000 euros bruts anuals
–De 6.000 a 12.000 euros bruts anuals (per mitja jornada)
–1.200 euros mensuals
–De 12.000 a 30.000 euros bruts anuals.

En fi, ja sé que aquesta breu anàlisi no té cap rellevància especial, però us puc assegurar que la tònica, setmana rere setmana, és la mateixa.

La meva impressió sobre la situació: hi ha feines abundants, són variades, predominantment procedeixen del sector privat, la majoria no estan lligades a les tasques bibliotecàries tradicionals, ofereixen una remuneració «segons vàlua», i per aconseguir-les, cal competir amb informàtics, filòlegs, periodistes... Ells també es busquen la vida!

dilluns, 10 de setembre del 2012

L'emprenedoria, via de sortida a la crisi

En un document sense data (però publicat a la segona quinzena de juliol de 2012) l’entitat Adigital (AsociaciónEspañola de la Economía Digital), que reuneix unes 500 empreses espanyoles del sector, suggeria al Govern de Rajoy algunes mesures per afavorir l’emprenedoria en l’àmbit de les tecnologies, tenint en compte que aquest sector de l’economia sembla que és un motor de creació d’ocupació.
 
És un document breu, que consta de vuit punts escrits a manera de declaració, en què es planteja una sèrie de millores possibles, com ara avantatges per a la inversió privada en empreses emergents, la captació de gent amb talent, la simplificació burocràtica en la creació de les empreses, etc.

Rajoy va anunciar a la seva campanya electoral una llei de l’emprenedoria, però fins ara no hi ha notícies al respecte. Esperem que quan arribi el moment sigui una ajuda per a tothom que tingui la intenció d’establir-se pel seu compte amb un projecte empresarial.

Aquí podreu llegir un comentari al document d’Adigital:
http://www.puromarketing.com/53/13687/futuro-espa-pasa-emprendimiento-negocios-digitales.html

Relacionat amb l’emprenedoria, un parell més de documents per fullejar, per a qui li vingui de gust.

Per un cantó, un esquema gràfic del que ha de ser el nou emprenedor, que porta per títol Manual del nuevo emprendedor sin recursos. El seu autor: Pedro Rojas. Aquí el veureu: 
http://ticsyformacion.com/2012/07/19/manual-del-nuevo-emprendedor-sin-recursos-infografia-infographic/

Per un altre cantó, recomano a l’emprenedor incipient o al futur emprenedor que faci una ullada a una obreta pràctica i recent, publicada per l’Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía:

Manual autónomo/a emprendedor/a [en línia]. [Sevilla]: Andalucía Jóvenes Empresarios: Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, 2 vol.
Vol. 1: «El proceso de emprender». 33 p.  <http://issuu.com/ajeandaluciaprensa/docs/manual_autonomo_emprendedor_-_volumen_1>. [Consulta: 1 set. 2012].
Vol. 2: «El plan de empresa». 62 p. <http://issuu.com/ajeandaluciaprensa/docs/manual_autonomo_emprendedor_-_volumen_2>. [Consulta: 1 set. 2012].

Es tracta d’una obreta escrita per a no iniciats, que pot resultar útil per assentar idees o per iniciar-se en aquest món. En línia i d’accés obert.

I fins aquí l’entradeta d’avui.

divendres, 7 de setembre del 2012

Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses

Un àmbit «estrella» de desenvolupament professional dels bibliotecaris, per la quantitat de llocs de treball que representa i per la rellevància que comporta, és la seva funció com a responsables de la gestió de la informació i la documentació a les organitzacions i, concretament, a les empreses.


Per donar resposta a aquesta necessitat específica la Facultat va començar a oferir el curs passat el màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses, que va obtenir una opinió ben favorable dels alumnes que el van seguir. Enguany s’ofereix la segona edició d’aquest màster, que s’imparteix en línia.

El proper 19 de setembre de 2012 tindrà lloc una sessió informativa, que es desenvoluparà en línia. Per poder-la seguir cal inscriure-s’hi prèviament. Ho podeu fer seguint les instruccions que trobareu en aquesta pàgina: http://bd.ub.edu/MGDIE/ca/contact

Aquest màster consta de 60 crèdits en total. Els blocs en què s’estructura el seu contingut són aquests tres:

1. Fonaments de gestió documental i informació a l'empresa
2. Organització del sistema de gestió documental i d'informació de l'empresa
3. Rendibilització dels recursos d'informació de l'empresa

A més cal realitzar un Projecte de fi d'estudis. La docència està organitzada en dos cursos, amb un import de 1.750 euros per curs acadèmic.

M’inspiro en el text de presentació del web del màster mateix: aquest màster forma professionals capaços de planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar sistemes de gestió de la documentació i de la informació a l'empresa, com també sistemes basats en la gestió de processos, especialment mitjançant la utilització de tecnologies Enterprise Content Management (ECM).

S’utilitza una metodologia eminentment pràctica, adreçada a dominar continguts i conceptes, i a saber utilitzar mètodes i eines tecnològiques d’aplicació directa al mercat laboral. Les sessions es desenvolupen íntegrament en línia, i totes tenen caràcter pràctic, a partir del treball previ amb els materials proporcionats. El contacte amb el professorat és directe, i el seguiment tutorial constant i adaptable a les necessitats de l’alumnat. Tota la pràctica tecnològica es fa en servidors dedicats o en instal·lacions en local, per tal que estigui disponible en tot moment per als alumnes.

Per pensar-s’ho!

dijous, 6 de setembre del 2012

Setmana del Llibre en català

Demà divendres, 7 de setembre de 2012, comença la 30a Setmana del Llibre en Català a la plaça de la Catedral de Barcelona: http://www.lasetmana.cat/.


És una oportunitat de veure molts llibres i revistes, i de poder-se trobar amb llibreters i editors, amb qui potser proposar projectes de feina... Les relacions entre els bibliotecaris i els llibreters i editors no és res descabellat en absolut. La mateixa cap del Servei de Biblioteques (Carme Fenoll) ho suggereix en una magnífica entrevista que li fa Bernat Puigtobella a la publicació digital Núvol: el digital de la cultura ahir, 5 de setembre: http://www.nuvol.com/noticies/carme-fenoll-la-biblioteca-ha-de-ser-un-punt-de-trobada/. Us la recomano de debò!

A la Setmana del Llibre en Català, a més de les parades amb publicacions per fullejar i comprar, hi ha tot un seguit d’activitats programades, d’assistència lliure i gratuïta: lectures en veu alta, presentacions de llibres, tallers, conferències, visites...

M’ha sobtat el títol d’un llibre que serà presentat el dissabte a les 19.30 h: La mort, a l’ombra del bibliotecari, amb la presència de l’autor: Màrius Moneo Vilalta


Però un altre acte recomanable –també d’assistència lliure– és la presentació oficial de l’Escola de Llibreria, de la qual hem parlat ja en aquest bloc en altres ocasions. Tindrà lloc dimecres 12 de setembre, a les 18 h, a la sala d’actes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, davant de la Catedral (plaça Nova).


Hi parlarà el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i també el degà de la Facultat i el president del Gremi de Llibreters. A més, Martí Domínguez hi donarà la conferència «Elogi de la Il·lustració».


Ens hi veurem?


dimecres, 5 de setembre del 2012

Proper esdeveniment sobre xarxes socials

Des d'aquest bloc sempre recomanem als bibliotecaris que facin un volt per les fires comercials i altres certàmens relacionats amb el nostre sector. No només per les jornades i congressos directament relacionats amb les matèries tradicionals del món del bibliotecari, sinó també pels que tenen a veure amb les noves tecnologies en general.Aquí ens hem fet ressò del Mobile World Congress i del BizBarcelona. Avui toca parlar d'un altre d'aquests esdevenimentsrelacionat amb la societat de la informació, que afecten el conjunt de les professions, però potser amb més incidència a nosaltres, els bibliotecaris.

Coincidint amb el final deles festes de la Mercè, del 25 al 29 de setembre de 2012, tindrà lloc a la capital de Catalunya la Social Media Week, un esdeveniment d'àmbit internacional de força transcendència, dedicat a les xarxes socialsi a tots els fenòmens que comporten –especialment de caire econòmic– com el màrqueting social.

Està organitzat per Buzz Marketing Networks, i se'n faran edicions simultànies a 13 ciutats importants d'arreu del món com ara Berlín, Chicago, Los Angeles, etc.El lema d'enguany és «Empowering change through collaboration», i els temes específics –un cada dia– són:

25 de setembre: Els emprenedors
26 de setembre: El màrqueting i les xarxes socials
27 de setembre: Societat, informació i tendències
28 de setembre: L'entreteniment iels «social media»
29 de setembre: Formació

Els llocs de celebració d'aquestes jornades seran la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull, la Fàbrica Moritz Barcelona i l'Hotel Pulitzer.

El programa es troba aquí:
http://socialmediaweek.org/barcelona/2012/07/18/programa-smwbarcelon/

Hi veureu una trentena de xerrades, algunes de les quals segur que són del nostre interès.

L'assistència és gratuïta; però cal inscripció prèvia. Les places són limitades. Des de la pàgina web següent trobareu les instruccions per apuntar-vos a les sessions que siguin del vostre interès:
http://socialmediaweek.org/barcelona/2012/08/30/como-inscribirse-en-smwb/

Els mitjans de comunicació se n'han fet ressò. Per exemple, El periódico:
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/barcelona-acollira-esdeveniment-mes-important-xarxes-socials-setembre-2140801?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=portada

Aprofitem les oportunitats!